Thông tin tuyển dụng
Liên kết website
web hit counter

Những vấn đề pháp lý cần thiết dối với doanh nghiệp
14/07/2014

 1. Thời hạn khiếu nại

Điều 318 Luật Thương mại 2005 quy định:
 
Trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 237 của Luật này, thời hạn khiếu nại do các bên thoả thuận, nếu các bên không có thoả thuận thì thời hạn khiếu nại được quy định như sau:
Ba tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về số lượng hàng hoá;
Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hoá; trong trường hợp hàng hoá có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết hạn bảo hành.
Chín tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác.
Điểm đ khoản 1 Điều 237 của Luật Thương mại 2005 quy định: Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về khiếu nại thời hạn 14ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng cho người nhận.
 
2.Thời hiệu khởi kiện.
 
Điều 319 Luật Thương mại năm 2005 quy định: Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là 2 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật này.
 
Điểm e khoản 1 Điều 237 quy định: Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.
 
3. Hình thức khiếu nại
 
Luật thương mại năm 1977 và năm 2005 không quy định hình thức khiếu nại mà chỉ quy định “ thực hiện việc khiếu nại”. Tuy nhiên, bên bị vi phạm có thể khiếu naị bằng nhiều hình thức (khiếu nại bằng văn bản, bằng miệng, Fax, gọi điện thoại, v.v…), miễn sao bên bị khiếu nại tiếp nhận được việc khiếu nại đó. Tại cơ quan tài phán, bên khiếu nại phải cung cấp các chứng cứ chứng minh đã thực hiện việc khiếu nại. Cùng với việc nêu ra sự việc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bên khiếu nại phải đưa ra các yêu cầu cụ thể.
 
Ví dụ: A giao hàng cho B. Lúc nhận hàng, B phát hiện ra hàng kém chất lượng. B gọi điện thông báo cho A về sự việc này nhưng không hề yêu cầu A nhận lại hàng, giảm giá hay bồi thường thiệt hại…Cho đến khi hàng không tiêu thu được mới có yêu cầu, lúc này thời hiệu khiếu nại đã hết. Trong trường hợp này bên B không được coi là đã khiếu nại.

luatsuly.vn
CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN