Thông tin tuyển dụng
Liên kết website
web hit counter

Vị trí Luật sư trong tố tụng
14/07/2014

- Các điều 21, 22 và 27 của Luật Luật sư 2006 có hiệu lực từ 01/01/2007.

- Các điều 11, 19, 43, 56, 57, 58, 59, 65, 132, 190, 217, 218, 245 và điều 350 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 .

- Các điều 63, 64, 73, 74, 161, 203, 222, 232, 233, 243 và điều 264 của Bộ luật tố tụng dân sự 2004.

- Các điều 6, 19 và điều 23 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996.

- Điều 12 (sửa đổi bổ xung điều 19) Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006.

- Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 tại phần II: về việc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo.

- Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 tại mục 3 về quy định tại điều 63 của BLTTDS và mục 4 về quy định tại khoản 2 điều 64 của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Công văn số 45/C16 (P6) ngày 26/01/2007 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an và Công văn 26/KHXX ngày 28/02/2007 của Tòa án nhân dân tối cao về vấn đề Luật sư và người bào chữa trong vụ án hình sự.

 

 


luatsuly.vn
CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN